About Us

วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University Hospital Journal (KUHJ)


วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ความรู้การจัดการ บริหารงาน โรงพยาบาลทุกด้าน เช่น งานคุณภาพ การ จัดการความเสี่ยง การลดขั้นตอน ควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ สืบสวนโรค กำจัดขยะ เภสัชกร การขนส่ง และงานสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น

2. เผยแพร่ผลงานของบุคลากรด้านการ จัดการ บริหารงานในหน่วยงานต่างๆ ของโรง พยาบาล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3. เผยแพร่และสื่อสารนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกโรงพยาบาล

4. เผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัย และเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล ต่อบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล


กลุ่มเป้าหมาย

1. บุคลากร หน่วยงานด้านการบริการ และ สนับสนุนงานโรงพยาบาลทุกด้าน

2. ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานด้าน การบริการ และสนับสนุนงานโรงพยาบาล

3. บุคลากรที่ต้องการพัฒนางานใน หน้าที่ หน่วยงานให้มีความก้าวหน้า และเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล

4. บุคลากรผู้สนใจด้านการบริการ บริหาร งานโรงพยาบาล

5. นักวิชาการทุกสาขาที่ต้องการเผยแพร่ ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของโรงพยาบาลเงื่อนไขในการตีพิมพ์

การจัดทำวารสาร มีกำหนดตีพิมพ์ทุก 3 เดือน (4 ฉบับต่อปี) ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม, เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน, เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม

เรื่องที่ส่งมาลงพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น หากเคย นำเสนอในที่ประชุมวิชาการใดให้ระบุเป็น เชิงอรรถ (foot note) ไว้ในหน้าแรกของ บทความ ลิขสิทธิ์ในการพิมพ์เผยแพร่ของ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นของวารสาร

บทความจะต้องผ่านการพิจารณาจาก ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (reviewer) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่านนั้นจะไม่ทราบผลการพิจารณา ของท่านอื่น ผู้รับผิดชอบบทความจะต้อง ตอบข้อสงสัยและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ทุกประเด็น ส่งกลับให้บรรณาธิการพิจารณา อีกครั้งว่ามีความเหมาะสมในการเผยแพร่ ในวารสารหรือไม่


ประเภทของการ Peer-review คือ Double blinded