บทความใหม่

New Articles

ข่าวสาร/ประกาศ

News & Announcement

บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 4)

สวัสดีชาวโรงพยาบาลศรีนครินทร์และผู้อ่านวารสารฉบับนี้ทุกท่าน วารสารเล่มนี้ มีความตั้งใจที่จะนำ บทความทบทวนความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นปัญหา สาธารณสุขที่สำ คัญของประเทศไทยและทั่วโลก...

บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 3)

สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน วารสารฉบับที่ ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นวารสารฉบับที่ 3 ของปี 2566 ซึ่งมีบทความที่น่าสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะ original article ที่มีถึง 3 เรื่อง...

บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 2)

สวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับ วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2 ออกมาเผยแพร่พร้อมกัน เนื่องมาจากมีบทความจากบุคลากรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และผู้สนใจจํานวนมาก...