วารสาร

การเตรียมความพร้อมการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคโควิด-19 โดยประยุกต์ใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็วชนิด LAMP
Innovation

การเตรียมความพร้อมการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคโควิด-19 โดยประยุกต์ใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็วชนิด LAMP

ประจวบ ชัยมณี, พิมใจ อนันตา, สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์

การตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็วและมีราคาที่ เข้าถึงได้ มีความสำคัญจำเป็นในการจัดการกับโรคติดเชื้อโดยเฉพาะโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคโควิด-19 ที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย Loop mediated isothermal amplification (LAMP) เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยแบบรวดเร็วที่ได้รับความ นิยมเนื่องจากทำได้ง่ายและมีความแม่นยำ...

มกราคม - มีนาคม 2564
ประสิทธิภาพของตู้ฉายแสงยูวีซีในการทำลายเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนหน้ากากอนามัยที่นำกลับมาใช้ซํ้า
Innovation

ประสิทธิภาพของตู้ฉายแสงยูวีซีในการทำลายเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนหน้ากากอนามัยที่นำกลับมาใช้ซํ้า

ยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข, สายธาร ปะปาลี, วิเศษ นามวาท, สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์

การระบาดของเชื้อไวรัสอุบัติใหม่โควิด-19 ที่มีผลต่อทุก ประเทศทั่วโลก ทำให้หน้ากากอนามัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดิน หายใจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากร ทางการแพทย์ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงจากการปฏิบัติงาน การนำหน้ากากอนามัยมาใช้ ซํ้าหลังทำการทำลายเชื้อแล้วเป็นอีกแนวทาง...

ตุลาคม - ธันวาคม 2563
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเลี้ยงทารกปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนํ้านมมารดา
Innovation

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเลี้ยงทารกปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนํ้านมมารดา

สุนทรี นํ้าใจทหาร, สุธีรา ประดับวงษ์, ขนิษฐา วรธงไชย, จัตุรงค์ เจริญฤทธิ์, พัทธ์ชนก เชาวน์ชื่น, สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

การเลี้ยงทารกปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนํ้านมมารดาเป็นสิ่ง สำคัญ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าจากนํ้านมมารดา และเพิ่มสายใย ความรัก ความผูกพัน ต่อกัน พยาบาลหลังคลอดจะให้คำแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิดจนมั่นใจว่าสามารถไปดูแลต่อที่บ้าน ได้ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเลี้ยงทารกปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยนํ้านมมารดา เพื่อช่วยเตือน ความจำมารดาจะช่วยให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

กรกฎาคม - กันยายน 2563
การนำนวัตกรรมการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะเพื่อลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
Innovation

การนำนวัตกรรมการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะเพื่อลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

นิภาพรรณ ฤทธิรอด, เดือนฉาย นภัทร์วิชญสกุล, เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย, รัศมี ภาวะพินิจ

การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะที่ได้รับการสวนล้าง กระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง โดยการนำแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมทั้งมาตรฐานการป้องกันการเกิดสิ่งการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะมาใช้ ทำให้บุคลากรมีการ ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน...

มกราคม - มีนาคม 2563

ผู้เขียน

Somchai Bovornkitti ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมศักดิ์ เทียมเก่า สมชัย บวรกิตติ สิรินทรารักษ์ แนวพิลา Somchai Bovornkitti จันทนา ผางโคกสูง อนุพล พาณิชย์โชติ ณัฐวรา แสงวิจิตร ชวัลวิทย์ อยู่วิทยา ภัทรพล ขำดี สิรวิชญ์ วรรณศรี ก้องเกียรติ กองกาญจนะ ชญานิศ โรจนศักดิ์โสธร ปิยลักษณ์ ห้าวหาญ สุชาดา ภัยหลีกลี้ ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ สุดถนอม กมลเลิศ สุพัฒน์ ทัพหงษา พรนิภา หาญละคร นิภาพรรณ ฤทธิรอด ผกากรอง ลุมพิกานนท์ พรนิภา หาญละคร อธิบดี มีสิงห์ จอห์น เอฟ สมิท สุดถนอม กมลเลิศ เพชรรัตน์ บุตะเขียว ภัทรพล คำสอนทา สุพัฒน์ ทัพหงษา วราลักษณ์ เย็นญา