วารสาร

ใบชากับมะเร็งหลอดอาหาร
บทบรรณาธิการ

ใบชากับมะเร็งหลอดอาหาร

สมศักดิ์ เทียมเก่า, สมชัย บวรกิตติ

ต้นชา เป็นพืชสกุล Camelia sinensis งอกเจริญดีในภูมิภาคเขตร้อน เป็นเครื่องดื่มที่นิยม ในประเทศจีนประมาณ ๓๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันการดื่มชาเป็นที่นิยมทั่วโลก ในใบชามีสารกลุ่มฟีนอล (phenolics) ทีมี่ทั้งชนิด เชิงเดี่ยว (ลิมเพลิ) พบในรูปฟลาโวนอยด์ และชนิดควบอณู (โพลีย์เมอริค) ซึ่งมีแทนนินเป็นตัวสำคัญ พบได้ถึงร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนัก ใบแห้ง...

มกราคม - มีนาคม 2566

ผู้เขียน

ศ.กิตติคุณ พญ.นิภา จรูญเวสม์ กิตติมา ดงอุทิศ สมศักดิ์ เทียมเก่า พิมพ์วลัญช์ กำแพงแก้ว ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ ณัฐชญา บัวละคร เฉลิมศรี สรสิทธิ์ อัมรา ศิริทองสุข พะยอม บุญสุด ศรพิศ พรมผิว จันทร์เพ็ญ ปริตรวา ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ณัฐชญา บัวละคร แพงพรรณ ศรีบุญลือ รัตนาภรณ์ ศิริเกต วริศยา แก่นนาคำ ชุติมา เทียนทอง เฉลิมศรี สรสิทธิ์ ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สมชัย บวรกิตติ สมศักดิ์ เทียมเก่า สุนทรี นํ้าใจทหาร สุธีรา ประดับวงษ์ ขนิษฐา วรธงไชย จัตุรงค์ เจริญฤทธิ์ พัทธ์ชนก เชาวน์ชื่น สุชาอร แสงนิพันธ์กูล บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น