วารสาร

สารพิษที่พิจารณาเลิกใช้ A Matter of Concern
บทบรรณาธิการรับเชิญ

สารพิษที่พิจารณาเลิกใช้ A Matter of Concern

ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ

สารทุกชนิดเป็นสารพิษ แม้ยาที่แพทย์เวชกรรมบริหารก็เป็นสารพิษ ถ้าแพทย์สั่งใช้ยาไม่ ถูกต้อง ผู้ป่วยก็จะได้รับผลร้ายอาจถึงสูญเสียชีวิต ดังที่เป็นข่าวร้องเรียนบ่อยๆ

ตุลาคม - ธันวาคม 2566

ผู้เขียน

ภัทราภรณ์ บุญใบ พรนภา บุญตาแสง อุบล จ๋วงพานิช พรทิพย์สมัย โมลี เกสร เหล่าอรรคะ สมชัย บวรกิตติ ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ยุพิน พวงแก้ว สมศักดิ์ เทียมเก่า นภสินธุ์ ไชยเสนา ยุวดี ลาดเหลา กาญจนา แก้วมงคล ศิริพร นามมา กุหลาบ รัตนภักดี รานี แสงจันทร์นวล สินีนาฏ มุ่งมานิตย์มงคล สมศักดิ์ เทียมเก่า สุณี เลิศสินอุดม ในนามของกลุ่มวิจัยโรคลม ชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พีรพล มหาสันติปิยะ กิตติพงศ์ สุวรรณเลิศ สิริกร บุพศิริ อดิศวร เชียร์สุขสันต์ อริยาภรณ์ แก้วเวียงเดช ศุภาวรรณ สุพรรณ พรพิพัฒน์ อุทธิเสน อาคม บุญเลิศ สมพงษ์ ศรีแสนปาง เทพิน จันทราบุตร โฉมพิไล นันทรักษา จิราวรรณ พรหมมี