วารสาร

ปอดกัญชา
จดหมายถึงบรรณาธิการ

ปอดกัญชา

นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์

ในควันกัญชามีสารระคายทางหายใจมากกว่าสารในควันยาสูบ สารดังกล่าวได้แก่ แอมโมเนีย กรดฮัยโดรศัยอะนิค อะโครเลอิน และเบนซีน ในกรณีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ควันกัญชามีสารโพลีย์นูเคลียร์ แอโรมาติค ฮัยโดรคาร์บอน (PAH) เช่นเดียวกับที่พบในควันยาสูบ แต่มีปริมาณสูงกว่า...

มกราคม - มีนาคม 2567
ความเหมือนที่แตกต่าง
จดหมายถึงบรรณาธิการ

ความเหมือนที่แตกต่าง

ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ

บทความนี้จะบรรยายเรื่องบุหรี่ โดยนัย “ความเหมือนที่แตกต่าง” เนื่องจากบุหรี่เป็นเรื่อง ที่นักวิชาการไทยฝ่ายสุขภาพสนใจกันเนิ่นนานมาแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันหลายท่านยังมีวิสัยทัศน์ แตกต่างกัน

มกราคม - มีนาคม 2567
ความเหมือนที่แตกต่าง
จดหมายถึงบรรณาธิการ

ความเหมือนที่แตกต่าง

สมชัย บวรกิตติ

บทความนี้จะบรรยายเรื่องบุหรี่ โดยนัย "ความเหมือนที่แตกต่าง" เนื่องจากบุหรี่เป็นเรื่อง ที่นักวิชาการไทยฝ่ายสุขภาพสนใจเนิ่นนานมาแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันก็ยังมีวิสัยแตกต่างกัน

กรกฎาคม - กันยายน 2566
ข้อแนะนำให้อยู่กับ PM 2.5 โดยปลอดภัย
จดหมายถึงบรรณาธิการ

ข้อแนะนำให้อยู่กับ PM 2.5 โดยปลอดภัย

FB สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์

วันนี้อ่านข่าวฟังข่าว ก็มีแต่เรื่อง PM 2.5 จริงๆ มีมาเกือบ 2 เดือนแล้ว แต่พอบ่นกันมากๆ รัฐบาลก็ออกมาตอบสนอง มีข่าวว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ จนถึงเพลานี้ มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ ผื่นผิวหนัง ระคายเคืองตา จมูก คอ จำนวน 1.3 ล้านคน...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
คนไทยกับเนื้องอกเยื่อเลื่อม
จดหมายถึงบรรณาธิการ

คนไทยกับเนื้องอกเยื่อเลื่อม

อรรถพล ชีพสัตยากร

ผมเพิ่งได้อ่านบทความ Are Mesothelioma Patients in Thailand Background Cases? ลงพิมพ์ในวารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีข้อมูลและความเข้าใจแตกต่างกันกับ บทความ Asbestos-Related Disease Cases in Thailand: Starting from Health Data Center ที่ลงพิมพ์อยู่ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ หน้า ๓๙๓-๓๙๕๒ อย่างสุดโต่ง...

กรกฎาคม - กันยายน 2566