วารสาร

Health Concern in Electronic Cigare
Special Article

Health Concern in Electronic Cigare

Somchai Bovornkitti

Recently, there are published articles on health concern among users of electronic cigarettes, which exhibited different understandings. Such phenomenon may lead to prejudice or impractical coping with the strategy of tobacco harm reduction.

มกราคม - มีนาคม 2566
เอกสารวิชาการใยหินโดยนักวิชาการไทย
Special Article

เอกสารวิชาการใยหินโดยนักวิชาการไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

บทความนี้เป็นเอกสารรวบรวมบทความวิชาการสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับใยหิน เรียบเรียงโดย แพทย์ไทยจุดประสงค์เพื่อเอื้อความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลใยหินในประเทศไทย

มกราคม - มีนาคม 2564
วัคซีนวัณโรค
Special Article

วัคซีนวัณโรค

สมชัย บวรกิตติ

วัคซีนบีซีจี เป็นวัคซีนวัณโรคที่ใช้กันมาเกือบศตวรรษ และยังใช้ในปัจจุบันในประเทศ ที่มีอุบัติการวัณโรคสูง เป็นวัสดุสารแขวนลอยประกอบด้วยจุลชีพ Mycobacterium bovis มีชีวิต ที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ก่อโรค ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศส Albert Calmette และ Camille Guerin

มกราคม - มีนาคม 2564
เพื่อสถาบันปราชญ์
Special Article

เพื่อสถาบันปราชญ์

สมชัย บวรกิตติ

ในช่วงที่ผู้เขียนศึกษาในต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๙) อาจารย์และเพื่อนในสถาบัน คอยแนะนำด้วยวจี “Publish or Perish” บ่อยๆ จึงเกิดนิสัยชอบเขียนเรื่องราวและบทความวิชาการ ลงพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความจริงชอบลงพิมพ์ในวารสารไทยมากกว่า เพราะเชื่อว่าจะมีคนอ่านบ้าง และถ้านักเขียนส่วนใหญ่สนับสนุน ก็จะเอื้อคุณภาพวารสารไทย...

กรกฎาคม - กันยายน 2563
Digital Health
Special Article

Digital Health

Somchai Bovornkitti, Chidchanok Lursinsap

Digital health is a contemporary term that is used in attempts to encompass the terms eHealth, mHealth, and telehealth in taxonomy. In this context, digital health depends heavily upon the development of artificial intelligence (AI) technology...

กรกฎาคม - กันยายน 2563
การบริหารจัดการและวางแผนการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Special Article

การบริหารจัดการและวางแผนการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายสมร พลดงนอก, สมศักดิ์ เทียมเก่า

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ จัดทำ หนังสือแจ้งเตือนมายังทุกโรงพยาบาลเพื่อดำ เนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ซึ่ง ขณะนั้นยังเรียกว่าโรคปอดอักเสบจากเชื้อที่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน...

กรกฎาคม - กันยายน 2563
การจัดการระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
Special Article

การจัดการระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ, ภาณุมาศ ไกรสร, เนสินี ไชยเอีย, สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยังเป็นภาวะการเจ็บป่วยที่มีความเร่งด่วนในการดูแล รักษาแม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากความรวดเร็วของกระบวนการรักษา ส่งผลต่อผลการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา เริ่มมี ผู้ป่วยโรคโควิด-19ในประเทศไทย และมีการระบาดไปทั่วประเทศ...

เมษายน - มิถุนายน 2563

ผู้เขียน

เนาวรัตน์ แก้วตา กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย สมสมัย ศรีประไหม สุกัญญา สุกุมาลย์ พรนิภา หาญละคร สุดถนอม กมลเลิศ ธนิดา นันทะแสน อธิบดี มีสิงห์ สายสมร พลดงนอก จันจิราภรณ์ วิชัย พจนีย์ ขันศรีมนต์ ประกาย พิทักษ์ เมริษา สุทธาธิวงษ์1 สมศักดิ์ เทียมเก่า Somsak Tiamkao โฉมพิไล นันทรักษา จิราวรรณ พรหมมี วรพรรณ เสนาณรงค์ ศ.กิตติคุณ พญ.นิภา จรูญเวสม์ เบญจมาศ แสนแสง ศรันยา ดวงเดือน ขันทอง มางจางดีอุดม อรุณศรี แสนเมือง ภัทรพงษ์ มกรเวส จารุวรรณ เรืองศิริปิยะกุล สุวิทย์ เดชนอก นุชนารถ สมนึก ติณณฉัตร์ ฦาชา สายสมร ลีลดาภัทรกุล สรายุทธ หลานวงศ์ จันจิราภรณ์ สิงห์ครุธ สมศักดิ์ เทียมเก่า