วารสาร

พัฒนาระบบการนำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด
R2R

พัฒนาระบบการนำแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ภัทราภรณ์ บุญใบ, พรนภา บุญตาแสง, อุบล จ๋วงพานิช, พรทิพย์สมัย โมลี, เกสร เหล่าอรรคะ

การเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินจากยาเคมีบำบัด เป็นภาวะแทรกซ้อน ที่สำคัญ ทีมดูแลผู้ป่วยได้พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน มาใช้ ทีมวิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบการนำแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ และประเมินผลลัพธ์การ ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกิน ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับยา เคมีบำบัด

มกราคม - มีนาคม 2564

ผู้เขียน

สมศักดิ์ เทียมเก่า เนาวรัตน์ แก้วตา กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย สมสมัย ศรีประไหม สุกัญญา สุกุมาลย์ พิมพ์ชนก วุฒิ ปภาวรินท์ เหลืองจารุ ภัทรนันท์ ศรศิลป์ มัณธนพร ชนะภัย ผุสชา ขุนทิพย์ทอง การัณย์ สวาทพงษ์ วรินทร วาดวงศ์ วสภะ องค์ธนาวัฒน์ บังอรศรี จินดาวงค์ ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ รังสรรค์ ปุษปาคม สิทธิทัศน์ เบญจปฐมรงค์ ราชสาส์น สมานจิตต์ วิทวัช ฉัตรธนาธรรม พิมรพี ปัญญานนทชัย มะลิ มณีรัตน์ ศุภญาณกร วัฒนธร ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ พรรษ โนนจุ้ย กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ ภาณุมาศ ไกรสร เนสินี ไชยเอีย สมศักดิ์ เทียมเก่า ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ สมชัย บวรกิตติ พิมพ์วลัญช์ กำแพงแก้ว นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์