วารสาร

การบริการผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์
Clinical Tracer

การบริการผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์แผนกผู้ป่วยนอก หรือ OPD แต่ละวันมีประมาณ 3,700- 4,000 คน ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยนัด ผู้ป่วย walk in และผู้ป่วยส่งตัวมาจากโรงพยาบาล ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเข้าถึงระบบบริการให้ได้อย่างดีเป็นสิ่งที่ทางแผนกผู้ป่วย นอกต้องออกแบบระบบเป็นอย่างดี...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
Clinical Tracer กับสถานการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยา Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae
Clinical Tracer

Clinical Tracer กับสถานการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยา Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae

พิมพ์ใจ จิตรจักร, อรดา สีหาราช, นลัทพร สืบเสาะ, คำผล สัตยวงษ์, ทิฆัมพร ตับทอง, เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล, จงกล พลตรี

มกราคม - มีนาคม 2563

ผู้เขียน

หัฏฐาภรณ์ ภูเนตร ฐิตา เดชปัญญา ณัฐนิชา ประวิสุทธิ์ เปมิกา วรรณศรี วชิรวิชญ์ เจนการ ปุณยวัจน์ จรูญเสถียรพงศ์ พีรพัศ ศรีนิล อาคม บุญเลิศ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ นภสินธุ์ ไชยเสนา รานี แสงจันทร์นวล สุนทรี อุตตมะเวทิน สุวรรณี วิษณุโยธิน สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ เพ็ญแข จันทร์ราช พิษณุ อุตตมะเวทิน ธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์ ศรีสุดา วงศ์ประทุม ทัณฑิกา คำยา สมศักดิ์ เทียมเก่า สมศักดิ์ เทียมเก่า นัชชา ลานอุ่น วธูสิริ อาชาอภิสิทธิ์ วรปรัชญ์ พารีศรี บุษยารัตน์ สินธนพรตะวัน อาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์ ปิยะพงษ์ คำบูชา ธีรพล มโนศักดิ์เสรี ศุภลักษณ์ รายยวา สิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล นิติพล สีมะสิงห์ จิราวรรณ ลีลาพัฒนาพาณิชย์ พีรพล มหาสันติปิยะ กิตติพงศ์ สุวรรณเลิศ สิริกร บุพศิริ อดิศวร เชียร์สุขสันต์ อริยาภรณ์ แก้วเวียงเดช ศุภาวรรณ สุพรรณ พรพิพัฒน์ อุทธิเสน อาคม บุญเลิศ สมพงษ์ ศรีแสนปาง ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผศ.พญ.ศิริพร เทียมเก่า วรพรรณ เสนาณรงค์