วารสาร

ผลการทดสอบแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการของการรั่วของยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ในผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Routine To Research

ผลการทดสอบแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการของการรั่วของยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ในผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ลำดวน มีภาพ, อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี, คำผล สัตยวงษ์, ธิดารัตน์ เกษแก้วกาญจน์, นลัทพร สืบเสาะ, ประกายรุ่ง ต้นทัพไทย, สุมาลี ศิริศิลป์, อุไรวรรณ ใจจังหรีด, ประกอบ ขันทอง

เพื่อวัดผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการของ การรั่วของยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย (extravasation) ในผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ตุลาคม - ธันวาคม 2563
ประสิทธิผลของอุปกรณ์รองหนุนจัดท่าผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
Routine To Research

ประสิทธิผลของอุปกรณ์รองหนุนจัดท่าผ่าตัดเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

อรอุรา สารีพร, ลำพึง เทียมวิสัย, วรัญญา สร้อยหิน, สุรชัย แซ่จึง

การป้องกันแผลกดทับเป็นความท้าทายทางคิลนิกท่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ ใช้อุปกรณ์รองหนุนจัดท่าผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ตุลาคม - ธันวาคม 2563
ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด 19 : ส่งยาถึงบ้าน
Routine To Research

ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด 19 : ส่งยาถึงบ้าน

จินตนา ละอองทอง

โครงการส่งยาถึงบ้านทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยเก่าที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง ลดความแออัด ของผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงในการได้รับการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงลดค่าใช้จ่าย...

กรกฎาคม - กันยายน 2563
ผลการติดตามอาการภายหลังเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Routine To Research

ผลการติดตามอาการภายหลังเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายสมร พลดงนอก, จันจิราภรณ์ วิชัย, พจนีย์ ขันศรีมนต์, ประกาย พิทักษ์, เมริษา สุทธาธิวงษ์1, สมศักดิ์ เทียมเก่า

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายทุกทวีปทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปพื้นที่ที่ มีการระบาดของโรคและติดตามอาการภายหลังการเดินทางกลับเป็นระยะเวลา 14 วัน การศึกษา นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอาการ...

กรกฎาคม - กันยายน 2563
การออกแบบการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย Routine to Research
Routine To Research

การออกแบบการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย Routine to Research

รศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการออกแบบงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การวิจัยแบบ Routine to Research (R2R) ซึ่งอธิบายกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติ การ [action research (AR)] เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการทำ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยอธิบายในส่วนของกระบวนการและขั้นตอนการ ทำวิจัย...

กรกฎาคม - กันยายน 2563
การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQual-T โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Routine To Research

การประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ด้วยโปรแกรม HIVQual-T โรงพยาบาลศรีนครินทร์

พรนิภา หาญละคร, สุดถนอม กมลเลิศ, ธนิดา นันทะแสน, อธิบดี มีสิงห์

มกราคม - มีนาคม 2563

ผู้เขียน

สุนทรี นํ้าใจทหาร สุธีรา ประดับวงษ์ ขนิษฐา วรธงไชย จัตุรงค์ เจริญฤทธิ์ พัทธ์ชนก เชาวน์ชื่น สุชาอร แสงนิพันธ์กูล บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น สุพรรณี อุพลเถียร ยุพิน พวงแก้ว นัชชา ลานอุ่น วธูสิริ อาชาอภิสิทธิ์ วรปรัชญ์ พารีศรี บุษยารัตน์ สินธนพรตะวัน อาภาพรรณ นเรนทร์พิทักษ์ ปิยะพงษ์ คำบูชา ธีรพล มโนศักดิ์เสรี ศุภลักษณ์ รายยวา สิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล นิติพล สีมะสิงห์ จิราวรรณ ลีลาพัฒนาพาณิชย์ สุดถนอม กมลเลิศ เพชรรัตน์ บุตะเขียว ภัทรพล คำสอนทา สุพัฒน์ ทัพหงษา วราลักษณ์ เย็นญา กิตติมา ดงอุทิศ สมชัย บวรกิตติ Proportion of Clinical Medical Students with Accurate Knowledge About COVID-19 Vaccination in Thailand วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสมร ลีลดาภัทรกุล จันจิราภรณ์ สิงห์ครุธ ธนพล ต่อปัญญาเรือง พีระ สมบัติดี สมศักดิ์ เทียมเก่า