วารสาร

A Low-grade Lung Cancer
Letter to the Editor

A Low-grade Lung Cancer

Somchai Bovornkitti, MD, FRCP, FRACP, Hon.FACP

While most forms of lung cancer are highly malignant, there is an exception in the case of pulmonary alveolar cell carcinoma.

กรกฎาคม - กันยายน 2566
Health Concern to Electronic Cigarettes
Letter to the Editor

Health Concern to Electronic Cigarettes

Somchai Bovornkitti

Our previous communication on electronic cigarettes and health concern noted that the EC preparations are the culprits to the adverse effects and not a harm-free alternative to tobacco smoke. Of note, a more recent study on health outcomes in COPD smokers using heated tobacco products: a 3-year follow-up...

เมษายน - มิถุนายน 2566
Allying Words
Letter to the Editor

Allying Words

Somchai Bovornkitti

Clarifying for laypersons and medical students a few frequently misunderstood medical

มกราคม - มีนาคม 2566
Long-COVID
Letter to the Editor

Long-COVID

Somchai Bovornkitti

Most lay- or non-medical individuals would interpret the term ‘Long-COVID’ as referring to the lingering symptoms or extended manifestations over a period of time longer than normal of the disease caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

มกราคม - มีนาคม 2566
จดหมายถึงบรรณาธิการ
Letter to the Editor

จดหมายถึงบรรณาธิการ

วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- Don’t Panic - Want to Stay Healthy: Eat Germs - A Curious Lung Cancer - เนื้องอกคาร์ศินอยด์ ยังมีอีกไหม

ตุลาคม - ธันวาคม 2565

ผู้เขียน

ภัทราภรณ์ บุญใบ พรนภา บุญตาแสง อุบล จ๋วงพานิช พรทิพย์สมัย โมลี เกสร เหล่าอรรคะ พรนิภา หาญละคร อธิบดี มีสิงห์ จอห์น เอฟ สมิท สายสมร ลีลดาภัทรกุล สรายุทธ หลานวงศ์ จันจิราภรณ์ สิงห์ครุธ สมศักดิ์ เทียมเก่า วรพรรณ เสนาณรงค์ หัฏฐาภรณ์ ภูเนตร ฐิตา เดชปัญญา ณัฐนิชา ประวิสุทธิ์ เปมิกา วรรณศรี วชิรวิชญ์ เจนการ ปุณยวัจน์ จรูญเสถียรพงศ์ พีรพัศ ศรีนิล อาคม บุญเลิศ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ พีรพล มหาสันติปิยะ กิตติพงศ์ สุวรรณเลิศ สิริกร บุพศิริ อดิศวร เชียร์สุขสันต์ อริยาภรณ์ แก้วเวียงเดช ศุภาวรรณ สุพรรณ พรพิพัฒน์ อุทธิเสน อาคม บุญเลิศ สมพงษ์ ศรีแสนปาง ศ.กิตติคุณ พญ.นิภา จรูญเวสม์ ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า พิมพ์วลัญช์ กำแพงแก้ว พิมพ์ใจ จิตรจักร อรดา สีหาราช นลัทพร สืบเสาะ คำผล สัตยวงษ์ ทิฆัมพร ตับทอง เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล จงกล พลตรี