วารสาร

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดสมอง
Topic Review

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดสมอง

สุนันทา รินทวุฒิ, กิตติมา ดงอุทิศ

ในปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันมีเป้าหมายในการ ป้องกันส่วนเนื้อสมองที่ขาดเลือดแต่เซลล์ประสาทยังทำงานได้ปกติ (penumbra) โดยการเปิด หลอดเลือด (recanalization) ให้เลือดสามารถกลับมาเลี้ยงบริเวณที่ขาดเลือดให้เร็วที่สุด...

มกราคม - มีนาคม 2567
การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Topic Review

การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สุนทราพร วันสุพงศ์, พรเพียร วชิราเจียรนนท์

ในปัจจุบันการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) นับว่าเป็นกระบวนการ ที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบการบริการทางสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและ ต่อเนื่อง เข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้รวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อนปลอดภัยจากภาวะคุกคามต่อชีวิต...

มกราคม - มีนาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
Topic Review

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

สิรินทรารักษ์ แนวพิลา

โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขระดับโลกที่พบจำนวนผู้ป่วย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองก่อให้เกิดความบกพร่อง ในหลายด้าน รวมทั้งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้ง บุคคลใกล้ชิดด้วย ผลกระทบที่พบบ่อยสามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ...

มกราคม - มีนาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ
Topic Review

การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ

ทติยา เทพขุนทอง, น้ำตาล แสนจันทร์

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke, cerebrovascular disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุทั่วโลก ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิตและยังเป็นสาเหตุของความพิการอีกด้วย เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งระบบสุขภาพไทย

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก และการดูแลสุขภาพช่องปาก
Topic Review

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก และการดูแลสุขภาพช่องปาก

โฉมพิไล นันทรักษา, จิราวรรณ พรหมมี

ภาวะกลืนลำบากพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พยาบาลมีบทบาทสำคัญใน การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย หากพยาบาลมีความรู้และสามารถจัดการ ภาวะกลืนลำบากได้อย่างเหมาะสม จะสามารถปอ้ งกันการเกิดการสำลัก และการเกิดภาวะแทรก ซ้อนอื่นๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะภาวะปอดอักเสบจากการสำลัก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่รับการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด
Topic Review

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกที่รับการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัด

กิตติมา ดงอุทิศ

โรคหลอดเลือดสมองแตก (intracerebral hemorrhage : ICH) เป็นชนิดของโรค หลอดเลือดสมองที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด โดยพบว่าสาเหตุของความรุนแรงของโรคเกิดจากการขยายตัวของก้อนเลือด (hematoma expansion) ในเนื้อสมองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของแรงดันในกะโหลกศีรษะ

ตุลาคม - ธันวาคม 2566