ประสิทธิผลของโมบายแอปพลิเคชันต่อความร่วมมือ ในการกินยาต้านไวรัสในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

The Effectiveness of Mobile Application on ARV Adherence in Adolescent Living with HIV and Aids

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 / ประสิทธิผลของโมบายแอปพลิเคชันต่อความร่วมมือ ในการกินยาต้านไวรัสในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 / เมษายน - มิถุนายน 2566 / 424 Views