วารสาร

Background Cases
Editorial

Background Cases

Somchai Bovornkitti

Mesothelioma is exclusively a cancer of the pleura and peritoneum. The tumor is often referred to as a sentinel disease for asbestos exposure, i.e. an epidemiologic marker for asbestos.

มกราคม - มีนาคม 2567
Asbestos Risks
Editorial

Asbestos Risks

Somchai Bovornkitti

Exaggerated claims of asbestos risks in Thailand first appeared in the media a few years after the beginning of importation of the mineral for industrial use, and such claims have surged from time to time.

มกราคม - มีนาคม 2567
Asbestos Fibers in the Lung
Editorial

Asbestos Fibers in the Lung

Somchai Bovornkitti

On August 8, 2017, a paper titled “First Identification of Pulmonary Asbestos Fibres ina Spanish Population” was published inthejournal “Lung.”

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Global TB Time Bomb
Editorial

Global TB Time Bomb

Attapol Cheepsatayatorn

Tuberculosis continues to infect the world population and makes TB the world’s largest single infectious cause of death due to a single pathogen.

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
A Dangerous Mix
Editorial

A Dangerous Mix

Somsak Tiamkao

One of the worst things someone at risk for diseases can do is smoke marijuana, that it can hasten the onset of the disorder.

กรกฎาคม - กันยายน 2566
Pot Hastens Schizophrenia
Editorial

Pot Hastens Schizophrenia

Somsak Tiamkao

The brain’s cannabinoid receptors play a role in psychosis. A meta-analysis from the University of New South Wales in Australia...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
The Aging Lung
Editorial

The Aging Lung

Somchai Bovornkitti, Somsak Tiamkao

Aging lung refers to the lung of elderly persons from the natural ageing process, of which the changed state may be superimposed from prior exposure to environmental factors, e.g. air pollutants, smokes, etc.

เมษายน - มิถุนายน 2566
Are Mesothelioma Patients in Thailand Background Cases ?
Editorial

Are Mesothelioma Patients in Thailand Background Cases ?

Somsak Tiamkao, Somchai Bovornkitti

Mesothelioma is almost exclusively a cancer of the pleura or peritoneum among other organs with mesothelium lining. Such tumors have been referred to as sentinel disease for asbestos exposure. Most mesothelioma cases are background cases, i.e. a consequence of spontaneous tumor formation.

เมษายน - มิถุนายน 2566
Vaccination Strategy for COVID-19
Editorial

Vaccination Strategy for COVID-19

Somchai Bovornkitti, Somsak Tiamkao

The main measure for combating the ongoing pandemic is to develop vaccines to create specific immunity to the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), which causes coronavirus disease 2019 (COVID-19), in order to stop its transmission.

มกราคม - มีนาคม 2566
สยามเวชกิจ: วารสารการแพทย์ฉบับแรกของไทย
Editorial

สยามเวชกิจ: วารสารการแพทย์ฉบับแรกของไทย

สมศักดิ์ เทียมเก่า

ท่านศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเอกสารการแพทย์ (วารสาร) ฉบับแรกของไทย ลงพิมพ์ในวารสาร ราชบัณฑิตยสถาน...

ตุลาคม - ธันวาคม 2565

ผู้เขียน

สุพรรณี อุพลเถียร พิมพ์ชนก วุฒิ ปภาวรินท์ เหลืองจารุ ภัทรนันท์ ศรศิลป์ มัณธนพร ชนะภัย ผุสชา ขุนทิพย์ทอง การัณย์ สวาทพงษ์ วรินทร วาดวงศ์ วสภะ องค์ธนาวัฒน์ บังอรศรี จินดาวงค์ ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ภูมิ วิสูตรานุกูล ภาสุข ส่งเสริม ภูเบศร์ นากดี วงศ์ขัติยะ ขัติยะวงศ์ สมปราชญ์ ชินวานิชย์เจริญ สุภัชชา ศิริรักษ์ ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ วริษา สุนทรวินิต Somsak Tiamkao Somchai Bovornkitti พัชรากร อ่อนทอง จรรยา จิระประดิษฐา สายสมร ลีลดาภัทรกุล จันจิราภรณ์ สิงห์ครุธ ธนพล ต่อปัญญาเรือง พีระ สมบัติดี สมศักดิ์ เทียมเก่า รังสรรค์ ปุษปาคม พจน์ ศรีบุญลือ สมปอง จันทะคราม วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น Somsak Tiamkao