วารสาร

การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหน่วยปฐมภูมิสามเหลี่ยม
Original Article

การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนหน่วยปฐมภูมิสามเหลี่ยม

นภสินธุ์ ไชยเสนา, รานี แสงจันทร์นวล

ปัจจุบันคนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้นและจำนวนประชากรผ้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากการ พัฒนาประเทศและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้การรักษาโรคได้ผลดีขึ้น อัตราการตายลดลง และประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้ประชากร สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น จากสถิติประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 มีจำนวนผู้สูงอายุ ถึง 12,519,926 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.44 เมื่อเทียบกับประชากร 66 ล้านคน

มกราคม - มีนาคม 2567
โครงการพัฒนางานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชนด้วยสุข 5 มิติ หน่วยปฐมภูมิสามเหลี่ยม
Original Article

โครงการพัฒนางานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชนด้วยสุข 5 มิติ หน่วยปฐมภูมิสามเหลี่ยม

นภสินธุ์ ไชยเสนา, ยุวดี ลาดเหลา, กาญจนา แก้วมงคล, ศิริพร นามมา, กุหลาบ รัตนภักดี,รานี แสงจันทร์นวล

สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนผู้สูงอายุถึง 11,136,059 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ถึง 469,256 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ของประเทศจำนวน 64 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.00 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว ในปี พ.ศ. 2573...

มกราคม - มีนาคม 2567
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Original Article

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สุดถนอม กมลเลิศ, เพชรรัตน์ บุตะเขียว, ภัทรพล คำสอนทา, สุพัฒน์ ทัพหงษา, วราลักษณ์ เย็นญา

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว วิทยาการด้านเทคโนโลยีและ สารสนเทศ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะข้อมูล (data) เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน การสื่อสาร การควบคุมติดตาม และ การประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการปฏิรูประบบ สุขภาพ ที่เน้นการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและระบบเครือข่าย

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
ผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 4 แนวปฏิบัติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
Original Article

ผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 4 แนวปฏิบัติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อาภรณ์ ยิ้มเนียม, ยุวภา บัวพันตอง, ศิริพร อุตสาหพาณิช, เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย,จนิสตา วงศ์รัตนชีวิน

ประเทศไทยกำลังประสบกับสถานการณ์การสังคมสูงอายุ (ageing society) คือ การมีสัดส่วนประชากร อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดย ข้อมูลล่าสุดจากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556 พบว่า มีประชากรสูงอายุ ถึง 9.6 ล้านคน...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิต และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่คาสายระบาย สุญญากาศกลับบ้าน
Original Article

ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิต และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่คาสายระบาย สุญญากาศกลับบ้าน

เยาวนาฏ เคนจันทา, นิภาพรรณ ฤทธิรอด, องอาจ โสมอินทร์, อนงค์พร วงศ์พุทธะ

โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก และมีแนวโน้มพบมากขึ้นทุกปี สถิติปี พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลก 2.26 ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เต้านมมากถึง 6.84 แสนคน...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์: กรณีศึกษาจากการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Original Article

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์: กรณีศึกษาจากการตรวจสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายสมร ลีลดาภัทรกุล, สรายุทธ หลานวงศ์, จันจิราภรณ์ สิงห์ครุธ, สมศักดิ์ เทียมเก่า

การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีเป็นหนึ่งในนโยบายสุขภาพที่ช่วยคัดกรองความผิดปกติในระยะแรก เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ รวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
ความชุกของการติดเชื้อ Human papilloma virus กลุ่มเสี่ยงสูง จีโนไทป์ 52 และความสัมพันธ์กับการพบความผิดปกติทางเซลล์วิทยา
Original Article

ความชุกของการติดเชื้อ Human papilloma virus กลุ่มเสี่ยงสูง จีโนไทป์ 52 และความสัมพันธ์กับการพบความผิดปกติทางเซลล์วิทยา

จารุวรรณ เรืองศิริปิยะกุล, สุวิทย์ เดชนอก, นุชนารถ สมนึก, ติณณฉัตร์ ฦาชา

มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของผู้หญิงทั่วโลกจากรายงานของ องค์การอนามัยโลก International Agency for Research on Cancer ในปี ค.ศ. 2020 พบมะเร็ง ปากมดลูกมากเป็นอันดับที่ 4 ของสตรีทั่วโลก โดยพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 604,123 ราย มีผู้เสียชีวิต 341,831 ราย สำหรับประเทศไทยในปี ค.ศ. 2020 มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 3 โดยพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ 9,126 ราย...

เมษายน - มิถุนายน 2566
ประสิทธิผลของโมบายแอปพลิเคชันต่อความร่วมมือ ในการกินยาต้านไวรัสในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
Original Article

ประสิทธิผลของโมบายแอปพลิเคชันต่อความร่วมมือ ในการกินยาต้านไวรัสในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

สุดถนอม กมลเลิศ, สุพัฒน์ ทัพหงษา, พรนิภา หาญละคร, นิภาพรรณ ฤทธิรอด, ผกากรอง ลุมพิกานนท์

การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก จากรายงานของ โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวี และโรคเอดส์เมื่อ ธันวาคม 2561 ทั่วโลกมีจ􀄬ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด 37.9 ล้านคน เป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ 1 ล้านคน...

เมษายน - มิถุนายน 2566
ภาวะสุขภาพของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Original Article

ภาวะสุขภาพของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายสมร ลีลดาภัทรกุล, จันจิราภรณ์ สิงห์ครุธ, ธนพล ต่อปัญญาเรือง, พีระ สมบัติดี, สมศักดิ์ เทียมเก่า

สุขภาพเป็นพื้นฐานที่สำ คัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ปัจจุบันพบว่าภาวะ สุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนไปเนื่องจากประชาชนมีปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยพันธุกรรมและ สิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตมีการ เปลี่ยนแปลง...

เมษายน - มิถุนายน 2566
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 และ 5 ปีการศึกษา 2564 ที่เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ KKU Exam
Original Article

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 และ 5 ปีการศึกษา 2564 ที่เข้าสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ KKU Exam

สมปอง จันทะคราม, สวลี แก่นเชียงสา

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่เป็นการระบาดใหญ่ โดย เริ่มจากประเทศจีนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศโรค COVID-19 เป็นโรคระบาดที่มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต จำนวนมาก จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน การสอน...

เมษายน - มิถุนายน 2566

ผู้เขียน

สุนทราพร วันสุพงศ์ พรเพียร วชิราเจียรนนท์ อารยา อิสณพงศ์ มณเอก เบญญาภาวงษ์ รัชภูมิ กิตติวัฒนาสาร สิทธิณัฐ เตียวศิริทรัพย์ อภิวิชญ์ อภินิเวศ เกวลิน อยู่ยืน อาคม บุญเลิศ ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ สมชัย บวรกิตติ ศ.กิตติคุณ พญ.นิภา จรูญเวสม์ ณัฐวรา แสงวิจิตร ชวัลวิทย์ อยู่วิทยา ภัทรพล ขำดี สิรวิชญ์ วรรณศรี ก้องเกียรติ กองกาญจนะ ชญานิศ โรจนศักดิ์โสธร ปิยลักษณ์ ห้าวหาญ สุชาดา ภัยหลีกลี้ ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ สมศักดิ์ เทียมเก่า สายสมร พลดงนอก สมศักดิ์ เทียมเก่า ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ณัฐชญา บัวละคร แพงพรรณ ศรีบุญลือ รัตนาภรณ์ ศิริเกต วริศยา แก่นนาคำ ชุติมา เทียนทอง เฉลิมศรี สรสิทธิ์ สุดถนอม กมลเลิศ สุพัฒน์ ทัพหงษา พรนิภา หาญละคร นิภาพรรณ ฤทธิรอด ผกากรอง ลุมพิกานนท์ สมศักดิ์ เทียมเก่า สมชัย บวรกิตติ