บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 2)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 2)
วันที่ : 1 April 2023 / 328 views
สวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับ วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งเล่ม 1 และเล่ม 2 ออกมาเผยแพร่พร้อมกัน เนื่องมาจากมีบทความจากบุคลากรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และผู้สนใจจํานวนมากส่งมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ดีมีประโยชน์ กองบรรณาธิการจึงได้จัดทําวารสารออกมาสําเร็จเผยแพร่พร้อมกัน

วัตถุประสงค์ของวารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การเผยแพร่ผลงานที่น่าสนใจของบุคลากรทุกภาคส่วนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทุกท่าน กองบรรณาธิการตั้งใจจะเผยแพร่บทความในทุกรูปแบบที่เกิดจากการทําางาน เพราะประสบการณ์ที่ดีควรมีการเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการหวังว่าจะได้รับบทความดีๆ มีประโยชน์จากผู้สนใจทุกท่านมาเผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่อง

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
บรรณาธิการหลัก

>> วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

>> วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2