การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Development of Information System for Targeted Surveillance in Srinagarind Hospital

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 / การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 / ตุลาคม - ธันวาคม 2566 / 145 Views