วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

Khon Kaen University Hospital Journal Volume 4 No. 4

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 / ตุลาคม - ธันวาคม 2566 / 1097 Views
ISSN 2697-6633
สารบัญ/Table of Contents
Global TB Time Bomb
Attapol Cheepsatayatorn
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์
สุดถนอม กมลเลิศ, เพชรรัตน์ บุตะเขียว, ภัทรพล คำสอนทา, สุพัฒน์ ทัพหงษา, วราลักษณ์ เย็นญา
Background Cases ?
ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติ
“SAY NO TO NO”
ศ.กิตติคุณ ดร.พญ.นิภา จรูญเวสม์
การเว้นระยะทางสังคม
ศ.กิตติคุณ พญ.นิภา จรูญเวสม์
การส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน
สมศักดิ์ เทียมเก่า, แมนนิมิตร โพธิ์หล่าม, ภาสินี ก้านจักร