บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 4)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / บรรณาธิการแถลง (วารสาร ปี 4 ฉบับที่ 4)
วันที่ : 1 October 2023 / 199 views
      สวัสดีชาวโรงพยาบาลศรีนครินทร์และผู้อ่านวารสารฉบับนี้ทุกท่าน วารสารเล่มนี้ มีความตั้งใจที่จะนำ บทความทบทวนความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นปัญหา สาธารณสุขที่สำ คัญของประเทศไทยและทั่วโลก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เปิดบริการการรักษา ผู้ป่วย stroke fast track มาตั้งแต่ปี 2551 ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบบริการ มาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่ายไปทั่วทั้งภาคอีสาน และระบบการบริการก็มีการพัฒนาไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ส่งผลให้คนไทยสามารถเข้าถึงระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองได้เป็น อย่างดี องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประเมินระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองของไทยอยู่ ในระดับดีถึงดีมากในทุกด้าน ตั้งแต่การทำ primary prevention, acute treatment, secondary prevention และการฟื้นฟู

      ในปี 2567 นี้ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเครือข่ายจะยื่นขอตรวจรับรองระบบบริการ Health Care Network Accreditation หรือ HNA เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร อาชีพอะไร ฐานะอย่างไร ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ ดังนั้นบทความส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

      วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยน และจัดการองค์ความรู้ในทุกด้านของการบริบาลผู้ป่วย ทุกท่านสามารถส่งบทความ มาเผยแพร่ในวารสารได้ในทุกรูปแบบของความรู้ ส่งมาได้ที่ email:somtia@kku.ac.th

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
บรรณาธิการหลัก

>> วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 4