วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

Khon Kaen University Hospital Journal Volume 5 No. 1

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 / มกราคม - มีนาคม 2567 / 684 Views
Keywords/คำสำคัญ :
ISSN 2697-6633
สารบัญ/Table of Contents
Asbestos Risks
Somchai Bovornkitti
Background Cases
Somchai Bovornkitti
การยอมรับ
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
โครงการพัฒนางานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชนด้วยสุข 5 มิติ หน่วยปฐมภูมิสามเหลี่ยม
นภสินธุ์ ไชยเสนา, ยุวดี ลาดเหลา, กาญจนา แก้วมงคล, ศิริพร นามมา, กุหลาบ รัตนภักดี,รานี แสงจันทร์นวล
การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สุนทราพร วันสุพงศ์, พรเพียร วชิราเจียรนนท์
ปอดกัญชา
นพ.สมชัย เจียรนัยศิลป์