วารสาร

สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยและเขตสุขภาพที่ 7
นานาสาระ

สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยและเขตสุขภาพที่ 7

สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง คือ พิการ หรือเสียชีวิต ถึงแม้จะมีการรักษาที่ดีในปัจจุบันด้วยระบบบริการ stroke fast track ก็ตาม...

มกราคม - มีนาคม 2567
ระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดขอนแก่น
นานาสาระ

ระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดขอนแก่น

สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสาเหตุการเสียชีวิตของคน ไทย และก่อให้เกิดความพิการ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและคนในครอบครัว ปัจจุบันการรักษาที่ได้ผลดี คือ การรักษาด้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke fast track (SFT)

มกราคม - มีนาคม 2567
การยกเครื่องระบบสาธารณสุขไทย
นานาสาระ

การยกเครื่องระบบสาธารณสุขไทย

สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปัญหาสุขภาพของคนไทยในขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่มาก แต่ละปีต้องใช้งบประมาณของ ประเทศ และค่าใช้จ่ายแต่ละครัวเรือนเป็นจำนวนมหาศาล ใช้บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาระงานของบุคลากรที่มีจำนวนไม่เพียงพออยู่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อให้เกิดผลกระทบตามมา 1 ในหลายผลกระทบนั้น คือ...

มกราคม - มีนาคม 2567
การส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน
นานาสาระ

การส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

สมศักดิ์ เทียมเก่า, แมนนิมิตร โพธิ์หล่าม, ภาสินี ก้านจักร

เมื่อพูดถึงจำนวนคนไข้ที่มารับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐในแต่ละวันนั้นมีเป็นจำนวน มากมาย เกินกว่าศักยภาพของหมอ พยาบาลที่จะให้บริการได้ แต่ที่ผ่านมานั้นโรงพยาบาล ก็สามารถให้การดูแลกันไปได้แบบที่เห็นและเป็นอยู่กันในทุกวันนี้ คือ เหน็ดเหนื่อยกันทุกคน ผู้ป่วยก็มารอตรวจนานหลายชั่วโมง เพื่อพบแพทย์ไม่ถึง 5 นาที...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
การยกเครื่องระบบสาธารณสุขไทย
นานาสาระ

การยกเครื่องระบบสาธารณสุขไทย

สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปัญหาสุขภาพของคนไทยในขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่มาก แต่ละปีต้องใช้งบประมาณของ ประเทศ และค่าใช้จ่ายแต่ละครัวเรือนเป็นจำนวนมหาศาล ใช้บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาระงานของบุคลากรที่มีจำนวนไม่เพียงพออยู่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อให้เกิดผลกระทบตามมา

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
การระบาดของโรคโควิด 19 : โอกาสในวิกฤติ
นานาสาระ

การระบาดของโรคโควิด 19 : โอกาสในวิกฤติ

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

การระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อทุกคน ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจของโลก ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ มากมาย โดยส่วนตัวผมเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาท (neurologist) ทำงานเป็นอาจารย์ แพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคโควิด 19 เช่นเดียวกัน...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
การลดความแออัดในโรงพยาบาล
นานาสาระ

การลดความแออัดในโรงพยาบาล

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐนั้นเป็นปัญหาที่พบมายาวนาน และขนาดของ ปัญหามีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น สาเหตุที่ทำให้ความแออัดมีมากขึ้นอาจเกิดจาก จำนวนผู้ป่วยที่เข้าถึงระบบการรักษามีจำนวนมากขึ้น เพราะสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการ และประกันสังคมครอบคลุมจำนวนของประชากรไทยเกือบครบ 100%...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
นานาสาระ

ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า, ผศ.พญ.ศิริพร เทียมเก่า

เมื่อพูดถึง การบริการการแพทย์ทางไกล หรือ tele-medicine หมายถึง การให้บริการ การแพทย์และสาธารณสุข ของสถานพยาบาลแก่ผู้ขอรับบริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยระบบ บริการการแพทย์ทางไกล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรึกษา การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา การพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ ร่างกาย...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
ลดความแออัดในโรงพยาบาล
นานาสาระ

ลดความแออัดในโรงพยาบาล

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ผู้ป่วยจำนวนมากเข้ารับการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน (in-patient) และผู้ป่วยนอก (out-patient) เป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอด ถึงแม้จะมีการขยายการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งที่ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายการให้บริการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ปัญหาความแออัดนั้นเป็นปัญหาที่ต้องหาทางออกให้ได้...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
คนขอนแก่นต้องรอด
นานาสาระ

คนขอนแก่นต้องรอด

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

การระบาดของโควิด 19 ในช่วงที่มีการระบาดสูงสุดของประเทศไทย มีผู้ป่วยจำนวนมาก ในแต่ละวัน ทุกโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศไทยต้องเปิดหอผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ป่วยให้เพียง พอทั้งผู้ป่วยหนักและไม่หนัก มีการเปิดโรงพยาบาลสนามจำนวนมาก...

กรกฎาคม - กันยายน 2566