วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

Khon Kaen University Hospital Journal Volume 4 No. 3

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 / กรกฎาคม - กันยายน 2566 / 1103 Views
ISSN 2697-6633
สารบัญ/Table of Contents
A Dangerous Mix
Somsak Tiamkao
ผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 4 แนวปฏิบัติ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
อาภรณ์ ยิ้มเนียม, ยุวภา บัวพันตอง, ศิริพร อุตสาหพาณิช, เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย,จนิสตา วงศ์รัตนชีวิน
A Low-grade Lung Cancer
Somchai Bovornkitti, MD, FRCP, FRACP, Hon.FACP
Long-COVID
รังสรรค์ ปุษปาคม
ข้อแนะนำให้อยู่กับ PM 2.5 โดยปลอดภัย
FB สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์
ส่งยาถึงบ้าน
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
คนขอนแก่นต้องรอด
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ลดความแออัดในโรงพยาบาล
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า, ผศ.พญ.ศิริพร เทียมเก่า
การลดความแออัดในโรงพยาบาล
ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ห้องตรวจ หู คอ จมูก
ชลจิต บุษราคัม, สุภาพร ภู่ศิริภิญโญ, รื่นฤดี แก่นนาค